.....نگاهم کن.....می خواهم صدایت را بشنوم......

تحلیل معامله معارض با قولنامه

ممکن است روزی با این مشکل روبه رو شوید : ساده است شما خانه ای را می خرید ودر بنگاه قولنامه ای می بندید مبلغی پول ( ثمن ) پرداخت می کنید و قرار می شود که هفته اینده در دفتر اسناد رسمی خانه به شما منتقل شود فروشنده که درحقیقت مالک خانه است ( بایع ) خانه را به شخص ثالثی می فروشد ودر دفتر اسنادر سمی سند به او منتقل می شود حالا تکلیف شما چیست آیا شما میتوانید به استناد قولنامه خود در خواست ابطال معامله دوم را که به طور رسمی انتقال یافته است بدهید یا تنها می توانید وجه التزام تعیین شده در قولنامه را دریافت کنید ؟؟ رویه قضایی در برابر این پرسش که آیا قولنامه التزام به خریدوفروش است یا سند بیع هیچ گاه پاسخ قطعی نداشته است بین خریدار و فروشنده دینی به وجود می آد که موضوع آن انشا عقد بیع است سوالی که اینجا مطرح می شود که آیا قولنامه تهد به انتقال مال است یا سلب حق می کند دکتر شهیدی می گوید : معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است خرید ساختمانی که در آینده ساخته می شود قرداد بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است این قردادذ حق عینی برای متهدله ایجاد می کند زیرا حقوق اشخاص به شی معین را حقوق عینی می گویند دکتر کاتوزیان به استناد ماده10 قانون مدنی قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند بلکه به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تهد نیز است . پس اگر فروشنده در قولنامه متهد به فروش ملک خود به الف شود ولی در دفتر اسناد رسمی ملک خود رابه ب انتقال دهد بر مبنای ماده 10 الف می تواند معالمه ب را باطل کند در ثانی دکتر کاتوزیان بر ماده 40 قانون اساسی استناد می کند که هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را موجب اضرار به دیگران یا منافع عمومی قرار دهد البته اگر ماده 22 قانون ثبت احوال را ملاک قرار دهیم ( در این ماده انتقال اموال غیر منقول باید رد دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد ) معامله ب صحیح است و الف تنها می تواند وجه التزام بگیرد تشخیص این امر که قولنامه سب حق کرده است یا تنها تعهد به انتقال مال است بر عهده قاضی است

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ساعت 19:10  توسط آبان  |